Charlene V. Putnam DEC. 23, 1938 — NOV. 10, 2022

ONTARIO